Điều hòa âm trần Daikin

Điều hòa ân trần Daikin 1 chiều

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN50FXV1V 18000BTU

Model: FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN60FXV1V 21000BTU

Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V 42000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V 48000BTU

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ13MV113000BTU

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ18MV118000BTU

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ26MV1 26000BTU

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ30MV1 30000BTU

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 30000000

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 39.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa ân trần Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC40DVM 15000BTU

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1chiều FCFC50DVM 18000BTU

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC60DVM 21000BTU

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC125DVM 45.000BTU

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC140DVM 50000BTU

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 44.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZF50CV2V

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 22000BTU FCF60CVM/RZF60CV2V

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZF71CV2V

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CYM

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CYM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CYM

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18000BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZR60MVMV 22000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM 36000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MYM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MYM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.400.000 VNĐ

Điều hòa ân trần Daikin 2 chiều

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA 30000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa ân trần Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZA50DV2V

Model: FCF50CVM/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FCF60CVM/RZA60DV2V

Model: FCF60CVM/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZA71DV1

Model: FCF71CVM/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DV1

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DY1

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 47.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DV1

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DY1

Model: FCF125CVM/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DV1

Model: FCF140CVM/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 53.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DY1

Model: FCF140CVM/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 56.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV118000 BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 22.000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 38.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24.000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 34.000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 34.000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A 45.000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 50.000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 53.900.000 VNĐ