Điều hòa Multi Daikin

Điều hòa multi Daikin Super Multi NX 1 chiều

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh multi ống gió Daikin 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 18.000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 21.000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV

Model: 4MKM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28.000BTU 4MKM80RVMV

Model: 4MKM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 40.400.000 VNĐ

Điều hòa multi Daikin Super Multi NX 2 chiều

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV

Model: CTXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXM35RVMV

Model: CTXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV

Model: CTXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV

Model: CTXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV

Model: CTXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXJ25RVMVW

Model: CTXJ25RVMVW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXJ35RVMVW

Model: CTXJ35RVMVW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXJ50RVMVW

Model: CTXJ50RVMVW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh multi ống gió Daikin 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 18.000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 21.000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Model: 3MXM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Model: 4MXM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Model: 4MXM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Model: 5MXM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.900.000 VNĐ